Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chương 7 - Sự đồng hóa độc chất. Chương này trình bày một số nội dung sau: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và trong dịch lỏng của tế bào chất,... Mời các bạn tham khảo.