Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2: 1954-1975): Phần 1 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ sách có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở nước ta. Nội dung của tập 2 tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1954-1975. Trong phần 1 của ebook sẽ trình bày các giai đoạn: Từ đấu tranh thi hành Hiệp định Genève 1954 đến Đồng Khởi 1960, đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mỹ, đánh bại một bước chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Đế quốc Mỹ, đánh thắng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Đế quốc Mỹ. Mời các ban cùng tham khảo.