Ứng dụng mã hóa và chữ ký số trong trao đổi văn bản

Bài viết nghiên cứu phát triển ứng dụng mã hóa và chữ kí số trong trao đổi văn bản có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý thuyết và thực tiễn.