Từ kinh nghiệm phát triển giao thông xanh ở Nhật Bản và Singapore, đề xuất khung giải pháp phát triển hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan kinh nghiệm phát triển hệ thống giao thông xanh tại Tokyo và Singapore; đề xuất khung giải pháp để phát triển hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam.