Tích hợp BIM và LCA để đánh giá vòng đời công trình nhà ở tại Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp

Bài viết này sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phân loại và hệ thống hóa lý thuyết, suy luận logic và phương pháp chuyên gia nhằm tổng hợp và trình bày cách tích hợp BIM và LCA để đánh giá vòng đời công trình nhà ở và chỉ rõ những khó khăn khi áp dụng tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khắc phục.