Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam

Nghiên cứu "Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam" được thực hiện nhằm phân tích thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên cơ sở đó, xác định những mặt đạt được, những mặt hạn chế của phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các kiến nghị góp phần phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)