Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

Bài viết phân tích việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trẻ em và gợi ý các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Đồng Tháp. Giải pháp để trẻ em hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa tam cấp. Các hoạt động phòng ngừa thứ cấp tập trung nỗ lực và nguồn lực cho trẻ em và gia đình được xác định là có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.