Kiến trúc 1- Nhà công nghiệp

Nhà công nghiệp là nhà hay công trình được sử dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm hàng hóa phục vụ con người và xã hội. Các nhà công nghiệp tập trung trong 1 khu vực quy hoạch nhất định tạo tành các khu công nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)