Giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh: Phần 1

Giáo trình Phương pháp giáo dục môi trường xung quanh nhằm phục vụ đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng và trung học, ngoài ra còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý và phụ trách nghiệp vụ mầm non cũng như giáo viên mầm non đang làm việc. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm bài mở đầu và 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 những vấn đề chung; chương 2 mục tiêu, nội dung khám phá môi trường xung quanh; chương 3 các phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo.