Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis): Phần 1 - TS. Chế Đình Lý

Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis) của TS. Chế Đình Lý cung cấp cho bạn đọc nội dung về cơ sở phương pháp luận, công cụ phân tích, ứng dụng vào các loại hệ thống môi trường. Giáo trình gồm 12 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 6 về các vấn đề như: Phân tích hệ thống môi trường khoa học về hệ thống, phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ điển và cách tiếp cận phân tích hệ thống, phương pháp luận hệ thống, các phương pháp và công cụ luyện tập tư duy và phân tích hệ thống, phương pháp phân tích khung luận lý,... và các nội dung khác.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)