Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 2): Phần 1 - Bùi Việt Hà (chủ biên)

Phần 1 ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 2) gồm các bài tập về lập trình Pascal như kiểu dữ liệu Boolean, ôn tập kiểu dữ liệu Pascal, kiểu dữ liệu mảng, lệnh lặp For và các nội dung khác.