Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 1): Phần 1 - Bùi Việt Hà (chủ biên)

Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 4) do Bùi Việt Hà chủ biên biên soạn gồm 2 phần: Phần bài tập và phần hướng dẫn làm các bài tập đó. Phần 1 sau đây đưa ra các bài tập giúp người học tự học về lập trình Pascal.