Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể): Phần 2

Ebook "Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể)" phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Mẫu hợp đồng lao động; Mẫu hợp đồng về xây dựng, đất đai, bất động sản; Kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.