Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch: Phần 1

Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Hướng dẫn du lịch bao gồm tất cả các công việc hướng dẫn du lịch ở 5 bậc trình độ từ nhân viên hỗ trợ chương trình du lịch (bậc 1) đến quản lý chương trình du lịch (bậc 5). Tiêu chuẩn VTOS nghề Hướng dẫn du lịch cũng đã được tích hợp các tiêu chuẩn về môi trường du lịch tại sở tại cũng như các lĩnh vực chuyên biệt như thuyết minh du lịch. Bộ tiêu chuẩn này được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.