Ebook Tiền và Hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Nội dung sách Tiền và Hoạt động ngân hàng gồm sáu phần. Phần một nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ. Phần hai trình bày những lề lối tổ chức, những hoạt động cơ bản của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán. Phần ba phân tích về hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán. Phần bốn giải thích về những bước hình thành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và các nội dung khác.