Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 1

Cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" phần 1 bao gồm các chương sau đây: Chương 1: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản; Chương 2: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!