Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" trình bày chương cuối có nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Cuốn sách nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mời các bạn cùng tham khảo!