Ebook Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi: Phần 2 - Giselle O. Martin-Kniep

Phần 2 cuốn sách "Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi" trình bày các đổi mới sau: Túi hồ sơ bài làm: Cửa sổ để quan sát tư duy và quá trình học tập của học sinh, Chiêm nghiệm: Chìa khóa để tự hiểu và bản thân tốt hơn, Nghiên cứu cải tiến: Hỏi đáp về cách làm và phần tóm lược vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)