Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

Cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hệ sinh thái; hệ xã hội; hệ sinh thái nhân văn; lương thực đối với đười sống con người; con người và tài nguyên đa dạng sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!