Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 1

Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn đánh giá sự phát triển con người vùng Tây Bắc; những vấn đề cơ bản phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!