Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 1

Tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời đại Minh Trị: Phát sinh nước Nhật hiện đại; Những khó khăn của công cuộc hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.