Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều kiện phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.