Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng (GS.TSKH Lâm Quang Thiệp)

Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng (GS.TSKH Lâm Quang Thiệp) gồm 2 phần lớn. Phần I có 2 chương, chương 1 giới thiệu các khái niệm chung về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; chương 2 giới thiệu khái quát về lý thuyết trắc nghiệm cổ điển. Phần II là trọng tâm của cuốn sách, có 12 chương, tập trung vào trắc nghiệm hiện đại, đặc biệt là Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory – IRT). Để bạn đọc dễ theo dõi, đầu mỗi chương đều có nêu những vấn đề sẽ được đề cập đến trong chương và lưu ý người đọc nên tập trung vào vấn đề gì, ở cuối mỗi chương có các câu hỏi tự kiểm tra hoặc bài tập, hoặc cả hai.