Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bản chất, xu thế vận động và sự cần thiết của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!