Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan và cơ sở lý luận về biến tính gỗ, xử lý chống biến màu cho gỗ, xử lý ổn định khích thước gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.