Ebook Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - PGS.TS. Lê Văn Hoàng

Ebook Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp do PGS.TS. Lê Văn Hoàng biên soạn cung cấp cho sinh viên, học viên sau đại học và các cán bộ nghiên cứu của nhiều lĩnh vực những kiến thức cơ bản và những thiết bị quan trọng nhằm sản xuất ra những sản phẩm chủ yếu trong ngành Công nghệ sinh học.