Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

Trong bài viết sử dụng hai thuật toán trong học máy: thuật toán lan truyền ngược và Bayes để cùng dự báo thời tiết tỉnh Hải Dương. Dữ liệu cho bài toán thu thập được theo từng ngày từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2013 – 2015 dùng cho pha học (70% tổng dữ liệu) và pha chạy (30%). Một số kết quả thử nghiệm ban đầu được trình bày và đối sánh hai phương pháp khác nhau; những nghiên cứu, định hướng phát triển trong tương lai được đề xuất.