Định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi

Nội dung của bài viết này trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi. Trên cơ sở lý thuyết đó, tác giả trình bày quy trình định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên hai lý thuyết này, làm cơ sở để hiệu chỉnh giá trị của ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)