Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp backsteping silding mode control

Bài báo đề xuất một giải pháp giúp thực hiện thiết kế bộ điều khiển mà không cần phải thực hiện tuyến tính hóa tại điểm làm việc sử dụng thuật toán backsteping kết hợp với bộ điều khiển trượt. Các kết quả đạt được đã được kiểm nghiệm bằng mô phỏng Matlab/Simulink.