Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Xã hội học nông thôn". Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nhận biết được những đặc điểm của xã hội học nông thôn và so sánh với đô thị, kỹ năng liên hệ giữa kiến thức được học với các môn học khác cùng chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.