Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai. Thông qua học phần, người học biết cách biết cách vận dụng những nguyên lí của công nghệ GIS và Viễn thám vào giải quyết một số vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về đất đai phục vụ cho sự phát triển và hội nhập khoa học công nghệ của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)