Chính sách chuyển đổi số của Singapore và một số gợi ý cho Việt Nam

Bài viết Chính sách chuyển đổi số của Singapore và một số gợi ý cho Việt Nam đề cập đến khái niệm chính sách chuyển đổi số; những chính sách chuyển đổi số của Singapore và rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.