Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành theo các lĩnh vực thương mại; công tác cán bộ trong quản lý nhà nước về thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!