Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu, tác nghiệp và tiến trình của công tác xã hội; công tác xã hội trong mối quan hệ với các ngành khoa học xã hội khác và trong hệ thống an sinh xã hội; vai trò của cộng đồng trong công tác xã hội; công tác xã hội trong phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo.