Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu rời (cát, đá); xác định cường độ của đá dăm; xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006; xác định độ hao mòn Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006; xác định hàm lượng hạt thoi dẹt theo TCVN 7572-13:2006;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!