Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ; các công tác quản lý, khai thác công trình đường bộ; các quy định về hoạt động thí nghiệm kiểm định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)