Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: khái niệm, mục đích nghiên cứu, hệ thống khai thác vận tải đường ô tô, những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)