Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 7: Xây dựng mố trụ cầu

Bài giảng với các nội dung: đảm bảo yêu cầu về cường độ, độ cứng và độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện; yêu cầu cơ bản đối với ván khuôn (Formwork): Đảm bảo yêu cầu về cường độ, độ cứng và độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện; đảm bảo hình dạng và kích thước chính xác theo thiết kế... Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung.