Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Đỗ Trung Tuấn

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện; Tư liệu đa phương tiện tương tác; Thành tựu và xu hướng; Quản trị dữ liệu đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo!