• Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

  Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

  Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay trình bày các vấn đề: Tình hình việc làm ở Việt Nam, Thất nghiệp và thiếu việc làm, Sự tham gia của thanh niên, Những định hướng nghiên cứu, Câu hỏi thảo luận

   27 p hdu 25/08/2021 23 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - Võ Thuấn

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Võ Thuấn

  Bài giảng Xã hội học đại cương giới thiệu cho sinh viên hiểu được một số chuyên ngành xã hội học chuyên biệt như xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học văn hóa và các nội dung khác.

   237 p hdu 25/08/2021 25 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I có nội dung trình bày mục tiêu môn học, khái niệm xã hội học, nhãn quan và lợi ích của Xã hội học, Xã hội học giúp gì cho những ngành học khác.

   24 p hdu 25/08/2021 24 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II có nội dung trình bày về sự ra đời của Xã hội học, các nhà Xã hội học tiền phong, những khuynh hướng, cấp độ, lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học, các lĩnh vực trong nghiên cứu Xã hội học.

   42 p hdu 25/08/2021 20 0

 • Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  "Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.

   11 p hdu 25/08/2021 20 0

 • Bài giảng Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

  Bài giảng Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

  "Bài giảng Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam" cung cấp các kiến thức về bố cục điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 11; thành lập, tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, Công đoàn Việt Nam có quyền...

   30 p hdu 25/08/2021 20 0

 • Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở

  Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở

  "Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở" với các nội dung quyền được quy định trong Hiến pháp luật nghị quyết, nghị định của quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; quyền của công đoàn cơ sở; những bảo đảm cho công đoàn hoạt động; vị trí và nhiệm vụ của chủ tịch công đoàn cơ sở; nội dung và phương pháp hoạt động của...

   22 p hdu 25/08/2021 21 0

 • Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

  Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

  "Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam" thông tin đến các bạn với các nội dung hình thành giai cấp công nhân; giai cấp công nhân Việt Nam; hình thành Công đoàn; lịch sử hình thành Công đoàn Việt Nam; vị trí của Công đoàn; mối quan hệ của công đoàn; tính chất của công đoàn; chức năng của công đoàn.

   14 p hdu 25/08/2021 23 0

 • Bài giảng Chăm sóc liên tục và vai trò của nhân viên công tác xã hội với người nghiện ma túy đang phục hồi: Giới thiệu về công tác xã hội và công tác xã hội cá nhân

  Bài giảng Chăm sóc liên tục và vai trò của nhân viên công tác xã hội với người nghiện ma túy đang phục hồi: Giới thiệu về công tác xã hội và công tác xã hội cá nhân

  Bài giảng Chăm sóc liên tục và vai trò của nhân viên công tác xã hội với người nghiện ma túy đang phục hồi: Giới thiệu về công tác xã hội và công tác xã hội cá nhân trình bày về định nghĩa Công tác xã hội, các cấp độ thực hành công tác xã hội.

   27 p hdu 25/08/2021 24 0

 • Bài giảng Tập huấn cán bộ Công đoàn

  Bài giảng Tập huấn cán bộ Công đoàn

  Bài giảng "Tập huấn cán bộ Công đoàn" thông tin đến các bạn với những nội dung giới thiệu về Luật Công đoàn; khái niệm về công đoàn; quyền, trách nhiệm của công đoàn; trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp; những bảo đảm cho Công đoàn hoạt động; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm.

   14 p hdu 25/08/2021 24 0

 • Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

  Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

  Trong khi cộng đồng địa phương/nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ là nhóm đối tượng mục tiêu chính, bộ công cụ này hướng tới các nhân tố trong phạm vi rộng hơn có mối quan tâm chung và cùng tham gia vào giảm nghèo thông qua du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch" để nắm chi tiết nội dung.

   136 p hdu 25/08/2021 20 0

 • Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  "Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn" trình bày hoạt động của tổ công đoàn, vị trí của tổ công đoàn, hoạt động của tổ trưởng Công đoàn, phương pháp công tác của tổ trưởng Công đoàn.

   11 p hdu 25/08/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số