• Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh.

   114 p hdu 27/07/2021 38 1

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trang bị cho người học tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

   188 p hdu 27/07/2021 31 1

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hdu 29/06/2021 36 0

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hdu 29/06/2021 31 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 giúp các bạn sinh viên sẽ nắm được quy định về tài chính của ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

   19 p hdu 27/05/2021 34 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm rõ được các rủi ro cơ bản về (nội dung, ý nghĩa, nguyên nhân, cách xứ lý) trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; nắm được quy trình quản trị rủi ro hiện đang áp dụng tại các nước tiên tiến và tại Việt Nam.

   42 p hdu 27/05/2021 34 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được thành phần của Tài sản có NHTM. Những ràng buộc về mặt luật pháp. Những yêu cầu trong sử dụng vốn sao cho đạt cả hai đồng thời hiệu quả cao và rủi ro thấp.

   56 p hdu 27/05/2021 32 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 giúp các bạn nắm được các thành phần của vốn huy động vốn của các NHTM Phân biệt sự khác nhau giữa vốn đi vay. Sử dụng các phương pháp cho ngân hàng tìm kiếm được những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp.

   28 p hdu 27/05/2021 25 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 quản trị vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm; đặc điểm; chức năng; thành phần vốn tự có; cách xác định mức vốn tự có; quản trị vốn tự có; các hệ số an toàn liên quan đến vốn tự có; các phương pháp tăng vốn tự có

   45 p hdu 27/05/2021 25 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 1 là nêu bật sự cần thiết của hoạt động quản trị ngân hàng. Giới thiệu và làm rõ các khái niệm: quản trị, quản trị ngân hàng, chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng. Phác họa bức tranh toàn diện về các lĩnh vực quản trị ngân hàng. Đi sâu vào việc phân tích hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng, các...

   33 p hdu 27/05/2021 23 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính' trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài...

   59 p hdu 27/05/2021 30 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời' biên soạn bởi ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời; ứng dụng mô hình DuPont trong phân tích khả năng sinh...

   21 p hdu 27/05/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số