• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh học cá - ĐH Cần Thơ

    Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh học cá - ĐH Cần Thơ

    Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Quản lý nghề cá, Nông học. Giáo trình có kết cấu nội dung gồm 8 chương và phần mở đầu trình bày về: phương pháp thu và xử lý mẫu, phương pháp nghiên cứu hình thái cá, kỹ thuật nghiên cứu mô học, phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng cá,...

     69 p hdu 30/06/2018 189 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số