• Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 6: Trợ giúp xã hội" trình bày khái quát về trợ giúp xã hội; nội dung chế độ trợ giúp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   20 p hdu 26/12/2020 76 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 5: Ưu đãi xã hội" cung cấp kiến thức về khái niệm, các cách phân loại và nguyên tắc của chế độ ưu đãi xã hội; các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội và các chế độ ưu đãi xã hội.

   18 p hdu 26/12/2020 78 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 4: Bảo hiểm y tế" để nắm chi tiết khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc của bảo hiểm y tế; phân tích được các nội dung của chế độ bảo hiểm y tế.

   19 p hdu 26/12/2020 88 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 3: Bảo hiểm xã hội" trình bày khái niệm, các cách phân loại, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội; 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong tình huống cụ thể.

   45 p hdu 26/12/2020 89 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội" với mục tiêu giúp các bạn sinh nắm được khái niệm, đặc điểm chung của quan hệ pháp luật an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ pháp luật an sinh xã hội.

   27 p hdu 26/12/2020 84 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 1: Những vấn đề chung về luật an sinh xã hội Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật An sinh xã hội; các nguyên tắc cơ bản của Luật An sinh xã hội.

   29 p hdu 26/12/2020 73 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên - nền tảng của quản trị nhà nước hiện đại, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác giảng dạy pháp luật tại Việt Nam, nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam,......

   68 p hdu 28/09/2020 122 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế, vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng – Covid-19, một số vấn đề pháp lý về quyền được chuyển đổi giới tính của...

   68 p hdu 28/09/2020 133 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p hdu 28/09/2020 114 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p hdu 28/09/2020 117 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch" khái niệm về trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp luật; vi phạm hành chính và tội phạm hình sự trong kinh doanh du lịch; giới thiệu các quy chế quản lý kinh doanh lữ hành, quy chế quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú, thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch...

   39 p hdu 28/09/2020 93 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước" với những kiến thức khái quát về doanh nghiệp nhà nước; công ty nhà nước; tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con); chuyển đổi công ty nhà nước.

   91 p hdu 28/09/2020 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số