Xây dựng xã hội học tập – điều kiện tiên quyết thực hiện giáo dục cho mọi người ở Việt Nam

Bài viết trình bày khái quát những vấn đề có tính toàn cầu trong xây dựng xã hội học tập thực hiện giáo dục cho mọi người và được xem xét trong thực tiễn Việt Nam như: Xã hội học tập, giáo dục ban đầu, giáo dục chính quy, giáo dục tiếp tục, giáo dục thường xuyên, giáo dục không chính quy. Mời các bạn tham khảo!