Vai trò của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập

Bài viết này nhấn mạnh vai trò, hoạt động cũng như các yêu cầu đối với hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đối với việc xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.