Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, năm 2019

Bài viết trình bày mô tả thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 226 người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định năm 2019.