Tạp chí Môi trường: Số 12/2017

Tạp chí Môi trường: Số 12/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn, huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư dự án xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cải cách chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng xanh và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.