Tạp chí Môi trường: Số 11/2017

Tạp chí Môi trường: Số 11/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.