Tầm soát các hóa chất bảo vệ thực vật trong đất ruộng lúa bị ngập lụt ở miền Trung Việt Nam

Mục đích chính của nghiên cứu này làm như làm rõ tình trạng ô nhiễm HCBVTV trong đất lúa trước và sau khi lũ lụt và xác định thành phần và mức độ tập trung của các chất ô nhiễm. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp một bức tranh toàn diện về các chất ô nhiễm trong đất trồng lúa bị ngập lụt góp phần đánh giá tác động môi trường của các khu vực bị ngập lụt.