Những đổi mới trong công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Sài Gòn

Phong trào thể dục thể thao và công tác giáo dục thể chất cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sài Gòn trong những năm gần đây có nhiều đổi mới. Theo phương châm: Xã hội hóa thể dục thể thao, Chuyển đổi toàn diện theo lộ trình phát triển chung của trường,...